: | SD Umeåregionen

:

Enkel fråga ställd från SD KF Umeå . . . till:

Andreas Lundgren Individ- och familjenämndens ordförande

Manual för kontaktpersoner till medmänniskor med funktionsvariationer?

Många individer med funktionsvariationer saknar vänskapsrelationer och har ett litet socialt nätverk. Uppgiften som kontaktperson är att vara en medmänniska till en person med funktionsvariation/nedsättning. Man träffas ett antal gånger i månaden. Det allra vanligaste är att man träffas cirka en gång per vecka, cirka två timmar per tillfälle. Till exempel kan man gå på bio, gå på stan, promenera, laga mat tillsammans eller bara sitta och prata med varandra.

Det finns inget krav på någon speciell aktivitet. Som kontaktperson har man ingen anställning utan ett arvoderat uppdrag. Det innebär att kontaktpersonen får ett arvode samt ersättning för sina omkostnader under sitt uppdrag som kontaktperson.

När ansökan om att bli kontaktperson sänts in, görs en lämplighetsbedömning, genom att tjänstemän begär kontroll av social- och polisregister. Kontaktpersonen kallas sedan på intervju och slutligen får vederbörande lämna referenser.

Vad gäller önskan / behov av kontaktperson, ansöker man om detta via SoL/LSS. Kontaktpersoner har tystnadsplikt.

Ifall socialtjänstemannen bedömer rätt till kontaktperson, strävar socialsekreteraren att matcha rätt kontaktperson till den sökandes behov och önskemål.

När en kontaktperson valts ut, träffar den tilltänkta kontaktpersonen den sökande så att han eller hon kan avgöra om personkemin stämmer.

Man kommer gemensamt fram till vad stödet ska innebära och hur ofta man ska träffas.

Uppföljning sker kontinuerligt med sökande, kontaktperson och socialtjänsteman.

.

Vi Sverigedemokrater frågar:

  • Finnas manual över möjliga aktiviteter kontaktperson och avnämare bör göra?

  • Kan kontaktperson med olämpligt agerande under uppdraget avstängas?

För Sverigedemokraterna

Birgitta Palm Ejlefall

Maria Nilsson