.. | SD Umeåregionen

..

Umeå kommunfullmäktige 200330

Umeå kommun får ett positivt ekonomisk resultat 2019 på 189 miljoner, bättre än budgeterat. Det avsätts en reserv till RUR; Kommunal reservutjämningsreserv.

Viktiga förklaringar är stort överskott från Stornorrfors vattenkraftverk samt att nämnderna i kommunen förbättrat kontrollen i fråga om inkomster och utgifter jämfört med 2018.

I årsredovisningen, konstateras att Umeå kommuns ekonomiska ställning är god. Dock påvisas ökning av såväl korttidsfrånvaro som längre frånvaro, totalt är sjuktalet 6,9 för 2019. Under året har 4 000 rehabiliteringsärenden hanterats, varav 2 614 har tillkommit under 2019. Det har skett en ökning av korttidsfrånvaroärenden (sjukskrivna vid 4 tillfällen på 6 månader) för grupperna 29 år och yngre och 30–49 år. Även sjukskrivna över 365 dagar har ökat. Av de 4 000 ärenden som har hanterats under året har 2 477 avslutats. Merparten (76 procent) har återgått till ordinarie arbetet och 3 procent till annat arbete i Umeå kommun.

Sverigedemokraterna antar att sjukfrånvaron kommer att öka i samband med Covid-19. Det är viktigt att planera för detta scenario!

Maria Nilsson

Ledamot SD KF-grupp Umeå.