Förtätning av centralorter. | SD Umeåregionen

Förtätning av centralorter.

SD Umeåregionens syn på förtätning av centralorter

Förtätning är ett begrepp inom stadsplanering syftar på nyproduktion av byggnader inom befintlig bebyggelse.

Nyproduktion av byggnader kan röra olika typer av bebyggelse, såsom bostäder, butiker och kontor. Förtätningen kan även ske på olika typer av mark, som grönområden, industrimark, parkeringsplatser eller att bygga till fler våningar på hus.

Det finns debatt angående förtätningens fördelar och nackdelar, där det vanligaste argumentet för förtätning är att staden eller centralorten behöver förnyelse och utveckling. Idén om en förtätning av färdigbyggda stadsområden är inte ny. Redan år 1980 fanns planer på att ”förtäta” exempelvis Hammarbyhöjdens 1940-talsbebyggelse

Miljöargument för förtätning förekommer också, då förtätning oftast innebär att ny bebyggelse planeras nära befintlig kollektivtrafik.

Ett vanligt argument emot förtätning är oviljan att bebygga grönområden, vilka vi Sverigedemokrater anser ha många viktiga funktioner i samhället, som rekreation och avkoppling. Förtätning kan också innebära stora nackdelar för redan boende i aktuella områden, med skuggning och belastning för avlopp. Att avveckla parkeringsplatser kan försvåra vilja att bosätta sig alternativt bo kvar och att bygga på våningar på fastigheter, som inte ursprungligen är anpassade för detta, kan leda till fastighetssvikt.

Sverigedemokraterna i Umeåregionen har uppmärksammat baksidor med alltför hög trängsel och trångboddhet mellan individer, vilket bl.a kan underlätta spridning av smitta. Vi anser att det inte finns frågetecken varför just Stockholm, med tunnelbana under jord, drabbades hårt av Covid-19.

Vi lovar agera så gott vi kan för att Umeå ska bevara äldre sin bebyggelse med grönområden!

Maria Nilsson (SD) ledamot Umeå fullmäktige