Umeå | SD Umeåregionen

Umeå

→http://umea.sd.se/kommunikation-intern/
Förtroendevalda Umeå (klicka)

Information från Digital konferens med SD Kvinnor Norra 20201122 av Maria Nilsson KA SD Kvinnor Västerbotten

Hela landet är representerade i förbundsstyrelsen, från norr till söder

Idag är vi 4147 medlemmar och i SD måste intresserade ange intresse för att arbeta för SD Kvinnor, vilket inte är fallet bland övriga partier.
Under konferensen, betonades vikten av att delge framtidstro och hopp i det politiska arbetet.
Det Kvinnopolitiska programmet är ännu inte helt färdigställt, utan förbundsordföranden Linda Lindberg återkommer med det, för förankring bland medlemmar.
Socialförsäkringar diskuterades och en partimotion till riksdagen presenterades för förtydligande av Sverigedemokraternas syn på dessa; https://data.riksdagen.se/fil/7E552BA5-05BF-4966-B1C4-D5FA276B8F33
Framtida, intressanta ämnen att behandla för SD Kvinnor Norra är a) Hur verka i sociala medier? b) Kompetenshöjning inom retorik, där nämnda namn att kolla med var Thomas Gjutarnäfve samt Elaine Eksvärd.
Maria Nilsson KA SD Kvinnor Västerbotten
Länk till SD KVINNOR: http://umea.sd.se/sd-kvinnor/


Christina Sjödin gruppledare och styrelseledamot SD UR .. KLICKA HÄR .. från VK 20201113

 Sverigedemokraterna lyfter frågan om medborgarförslag i interpellation till ett av kommunalråden i Umeå!  Inlägg från Maria Nilsson av Petter Nilssons skrivelse.

 Petter Nilsson skriver i VK-bloggen:

Fler medborgare måste ha möjlighet att påverka kommunal verksamhet.

När man blir förbaskad på att samhället inte fungerar som det borde, så är den konstruktiva vägen framåt att försöka förändra samhället i en positiv riktning.

Alla har inte möjlighet eller önskan att ingå i ett politiskt parti. Även om bland annat Sverigedemokraterna välkomnar nya medlemmar. Att man har valet att förbättra samhället som medborgare är verkligen bra. Det bidrar till att man får ett större syfte genom att man kan påverka, och samtidigt mår samhället bra av att uppmuntra för medborgare att konstruktivt förändra verksamheterna.

Alternativet är inte alls särskilt konstruktivt när man är förbaskad på hur verksamheten bedrivs: att knyta näven i fickan, muttra och grina illa. Det leder inte till någon förbättring av verksamheten, och det stärker inte ens syfte i tillvaron eller sociala kapitalet i samhället i stort.

Möjligheterna att som kommunmedborgare direkt kunna påverka den kommunala förvaltningen har funnits genom medborgarförslag tidigare i Umeå. Det togs emellertid bort.

Medborgarförslag är något meningsfullt för att både stärka det sociala kapitalet, och också för att stärka förtroendet för kommunal förvaltning.

Sverigedemokraterna föreslog tidigare att man skulle återinföra medborgarförslag i Umeå kommun.

Vi blev då hänvisade till den så kallade medborgarslussen.

Man tar där bort många element som medborgarförslag medför, och samtidigt orsakar medborgarslussen administrativa kostnader. Noterar att medborgarslussen därtill vart ur drift en tid.

Därtill menade man att medborgarförslagen skulle medfört en stor administrativ börda. Detta – vilket jag också anförde under debatten – saknade då relevans, eftersom vi haft särskilt få medborgarförslag sett till jämförbara kommuner.

Vi kommer iallafall fortsätta arbeta för att stärka inslag av direkt demokrati i syfte att stärka samhället och kommunens verksamheter.Läs mer av Petter Nilsson på Länk:  https://blogg.vk.se/petternilssonsd/ eller klicka på NILSSONS BLOGG (TILL VÄNSTER OM DENNA TEXT)

 


Statens offentliga utredningar 2020-08-06

Ökad jämlikhet för ett starkare samhälle – Jämlikhetskommissionen överlämnar sitt betänkande

Jämlikhetskommissionen Fi 2018:07 Ordf. Per Molander 070-303 3883 per.molander@regeringskansliet.se

 

Sammanfattningsvis, konstaterar utredningen att det samtidigt går att öka jämlikheten och stärka samhället både ekonomiskt och i andra avseenden. Det betonas att det kommer att kräva investeringar i utbildning och bostäder och förändrade regler i trygghetssystemen.

 

Det är några av huvudslutsatserna i Jämlikhetskommissionens betänkande, som överlämnats till finansminister Magdalena Andersson.

Jämlikhetskommissionen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som kan utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, utbildning och arbetsvillkor. I uppdraget har också ingått att föreslå åtgärder som stärker enskildas ställning gentemot starka ekonomiska intressen.

 

Kommissionen lämnar förslag på en rad politikområden. Utbildning, bostäder och integration är några av de viktigaste. Utbildning är central för att skapa jämlika villkor, från förskola till vuxenutbildning. Tidiga insatser är viktiga – i vissa avseenden skapas ojämlikheter redan på fosterstadiet, konstaterar man.

 

Bostäder och närmiljö är viktiga för att skapa jämlika uppväxtvillkor. I dag råder brist på billiga hyreslägenheter i flertalet av landets kommuner, framför allt i storstadsområden. Det påverkar både arbetsmarknad och möjligheterna till högre utbildning negativt. Kommissionen föreslår ett starkare statligt ansvar för bostadsförsörjningen genom statliga topplån och hyresgarantier. Allmännyttan bör ges ett tydligare mandat. Hyresgästernas inflytande över renoveringsbeslut behöver stärkas.

 

Integrationen är viktig Var femte invånare i Sverige har utländsk bakgrund. Migranter är i genomsnitt yngre än inrikes infödda, vilket gynnar samhällsekonomin. För att denna fördel ska kunna utnyttjas krävs dock att integrationen i skola och arbetsliv fungerar.

 

Språkkunskaper är viktiga och grundläggs redan i förskoleåldern, säger Per Molander. Variationen inom gruppen med utländsk bakgrund gör att både utbildning och stödåtgärder på arbetsmarknaden måste anpassas individuellt. Vi har ett fönster på kanske 10–15 år för att ta vara på den demografiska fördel som immigrationen innebär.

 

Internationaliseringen av ekonomin leder till snabb omvandling, nedläggningar av företag och i vissa fall till arbetslöshet. Tidigare har ett starkt socialförsäkringssystem säkerställt tryggheten för dem som har påverkats negativt av omvandlingen. Sedan 1990-talet har de offentliga systemen försvagats, och med mer osäkra anställningsformer står många helt utan försäkring. Det har sänkt tilltron till det politiska systemet.

 

Kommissionen föreslår som riktpunkt att 80 procent av de försäkrade ska få 80 procent av den ordinarie lönen. Arbetslöshetsförsäkringen föreslås bli obligatorisk och baserad på tidigare inkomst.

 

De nordiska länderna hör till världens mest jämställda, men skillnader i livsvillkoren mellan kvinnor och män består. Kvinnor gör en större del av hushållsarbetet, vilket ofta leder till deltidsarbete, sämre löneutveckling och lägre pension. Män har högre kapitalinkomster. Kommissionen föreslår att en större del av föräldrapenningen blir individuell, både på grundnivå och i den inkomstberoende delen, och gynnsammare villkor under graviditeten. Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid förordas också. Arbetet för ökad jämställdhet är särskilt viktigt bland kvinnor med utländsk bakgrund.

 

Ett starkare statligt ansvar för infrastrukturen skulle stärka konsumenternas ställning på vissa marknader, till exempel elförsörjning och bredband, vilket också skulle gynna den regionala balansen. Ett annat konsumentproblem i många hushåll är överskuldsättning. Som komplement till skuldsanering föreslås absolut preskription av fordringar efter finländsk förebild. I det politiska systemet får, i Sverige liksom i USA, starka ekonomiska intressen allt större genomslag. Som motmedel föreslår kommissionen skärpta regler för lobbying och partifinansiering, liksom att man tillsätter en ny maktutredning.

 

Utredningens förslag ger en jämnare inkomstfördelning, högre tillväxt i ekonomin och en starkare tillit i samhället, enligt ansvarig.

 

Totalt handlar utredningens slutsatser om tydligt ökad beskattning av medborgarna, med det underliggande motivet att underlätta jämställdhet, integration. ökad systemacceptans och regional likvärdighet. Utredningen kan alltså betraktas som beställningsarbete från grupper, som har tolkningsföreträde i dagens Sverige. Äldre ska finnas kvar i arbetskraften och man kan notera att pensionärerna inte beaktas i sammanfattningen, vilket kan antyda ytterligare planerade ekonomiska åtstramingenar i denna grupp, som att de ska bidra mer till det offentliga via ökade skatter och få mindre i retur!

 

Maria Nilsson SD Umeå kommun

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Krav på språkkunskap i svenska för verksamma inom äldreomsorg och hemtjänst

 Det borde vara självklart att personal som ska vårda våra äldre ska kunna göra sig förstådda och förstå svenska. Återkommande larmrapporter visar att så inte är fallet. Den svenska äldreomsorgen ska helt enkelt inte användas som en integrationsåtgärd, som det är idag. Sverigedemokraterna föreslår därför att all personal inom äldreomsorg och hemtjänst ska vara certifierade i svenska, vilket betyder minst godkända i sv C.

Vi betraktar de äldres välmående och trygghet som en del av vår gemensamma grundläggande välfärd. Tyvärr har bristande kunskaper i svenska språket hos betydande delar av personalen fått oönskade konsekvenser.

Att personal kan förstå och göra sig förstådd är en grundläggande förutsättning för att alla som behöver vård och omsorg ska kunna känna sig trygga. Det är inte minst viktigt för de äldre människor som kanske även drabbats av demenssjukdom eller nedsatt hörsel, vilket ytterligare försvårar kommunikationen med andra.

Som anhörig till någon i behov av vård och omsorg vill man också naturligtvis kunna känna sig trygg i att kommunikationen, såväl mellan vårdtagare och personal liksom mellan anhöriga och personal, fungerar bra och att ens anhörige får sina behov tillgodosedda.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) pekat ut dåliga kunskaper i svenska språket hos hemtjänstpersonal som ett riskområde som kan leda till kvalitetsproblem, felaktigt utförd omsorg och i värsta fall, vårdskador. Kan kanske förklara delar av 30 procent överdödlighet 2020 i pandemi på äldreboenden?  Det finns  idag inga formella språkkrav för att kunna jobba inom äldreomsorgen i Sverige.

För att säkerställa trygghet i äldreomsorg och hemtjänst i Umeå kommun föreslår vi att Umeå kommun ställer krav på att de som anställs inom äldreomsorg och hemtjänst i kommunal regi är godkända i Svenska C1, gemensam europeisk referensram för språk, vilket bl a innebär att man kan uttrycka sig flytande och spontant utan att alltför tydligt söka efter rätt uttryck. Man kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- och yrkesanknutna ändamål. Man kan formulera idéer och åsikter med viss precision samt med viss skicklighet anpassa sig efter den person man talar med.

Maria Nilsson (SD) Fågelstigen 9 904 21  UMEÅ

Lars-Arne Ivert (SD) Lövstigen 6 918 31  SÄVAR

.

.

Rapport från Umeås kommunfullmäktige 15 juni 2020

Kommunfullmäktige i Umeå den 15 juni var förkortat och minimerat avseende antal ledamöter. Revisionen konstaterade att de ekonomiska följderna av och efter Covid-19 troligen var hanterbara, då Umeå kommun tidigare sparat i ladorna. Umeå har överskottsmål på 1 procent, men vi Sverigedemokrater ser hellre ännu högre mål, exempelvis på 2 procent.
Kommunfullmäktige handlade också om könens olika sjuktal, män 6 procent och kvinnor 10 procent. Umeå har inlett samarbete med ”Sunt arbetsliv” för att reducera kvinnors ohälsa, specifikt inom vårdsektorn.

Delårsbudget visar också underskott inom Fritidsnämnden – Inte märkligt alls med tanke på inställda aktiviteter – Vilket är möjligt hantera genoatt föra medel mellan nämnder.


Maria Nilsson
fullmäktigeledamot Umeå (SD)


Förslag till förbättrad äldreomsorg

Ann-Christine From Utterstedt (SD) riksdagsledamot och talesperson i äldrefrågor betonar partiets inställning i vård och omsorg om äldre.

Det borde vara självklart att personal som ska vårda våra äldre ska kunna göra sig förstådda och förstå svenska anser Sverigedemokraterna. Återkommande larmrapporter visar att så inte är fallet. Den svenska äldreomsorgen ska helt enkelt inte användas som en integrationsåtgärd, som det är idag. Sverigedemokraterna föreslår därför att all personal inom äldreomsorg och hemtjänst ska vara certifierade i svenska.

Att äldreomsorgen är ett eftersatt område i Sverige idag kan troligen de allra flesta hålla med om. Rapporter om undermåliga arbetsvillkor för personalen avlöser varandra, och många kommuner har inte dragit sig för att skära ned på en redan underfinansierad äldreomsorg i tider då pengarna inte räcker till.

Detta är symptomatiskt att flera av Sveriges partier betraktar de äldres välmående och trygghet som ett särintresse, och inte som den del av vår gemensamma grundläggande välfärd som det faktiskt är. Inte minst blir det tydligt när det kommer till det ökande problemet med bristande kunskaper i svenska språket hos betydande delar av personalen.

Att personal kan förstå och göra sig förstådd är en grundläggande förutsättning för att alla som behöver vård och omsorg ska kunna känna sig trygga. Det är inte minst viktigt för de äldre människor som kanske även drabbats av demenssjukdom eller nedsatt hörsel, vilket ytterligare försvårar kommunikationen med andra.

Som anhörig till någon i behov av vård och omsorg vill man också naturligtvis kunna känna sig trygg i att kommunikationen fungerar bra och att ens anhörige får sina behov tillgodosedda.. Problemet med omsorgspersonal som inte behärskar svenska språket har trots det blivit allt mer relevant över tid.

Redan 2007 kunde bland andra äldrevårdsinspektörer i Stockholms stad larma om att en betydande del av de som arbetade inom omsorgen i Stockholm hade så dåliga kunskaper i svenska att de inte borde ha anställts överhuvudtaget.

Sedan dess har problematiken ökat. Det är även något som kan bekräftas i en rapport från fackförbundet Kommunal, där man intygar om att problemen med språkförbistring inom äldreomsorgen och hemtjänsten är omfattande. Så många som 73 procent av de tillfrågade uppgav att språksvaghet hos personal bland annat leder till högre stress hos personalen, ökad oro bland brukarna och att vissa uppgifter helt enkelt inte blir genomförda på ett adekvat sätt.

Utöver detta har den statliga myndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg) pekat ut dåliga kunskaper i svenska språket hos hemtjänstpersonal som ett riskområde som kan leda till kvalitetsproblem, felaktigt utförd omsorg och i värsta fall, vårdskador. Kan kanske förklara delar av 30 procent överdödlighet i Covid-19 på äldreboenden? Skälet till att problemet kunnat bli så pass omfattande ligger huvudsakligen i att man i allt högre utsträckning anställer nyanlända, varav många bara varit i Sverige en kort tid och ännu inte hunnit lära sig språket.

Samtidigt finns det idag inga formella språkkrav för att kunna jobba inom äldreomsorgen i Sverige. Visst är det positivt att de som kommit till Sverige kan etablera sig på arbetsmarknaden i ett så tidigt skede som möjligt. Men det kan och får inte ske på bekostnad av säkerheten, tryggheten och välmåendet för brukarna.

Sverigedemokraternas uppfattning är att det borde vara en självklarhet att den som arbetar med att hjälpa äldre och sjuka också kan göra sig förstådd på vårt lands språk. Därför är det uppenbart att Sverige behöver ta ett samlat, nationellt grepp för att komma tillrätta med problemet.

I samband med detta vill Sverigedemokraterna därför att man snarast inför krav på att all personal inom såväl äldreomsorg som hemtjänsten ska vara certifierade i svenska språket nivå C1, vilket ska vara ett krav vid nyanställningar.

Det ligger inte i äldreomsorgens uppdrag att fungera som en integrationsåtgärd. Äldreomsorgens uppgift består i att ta hand om våra äldre. Det är minst sagt på tiden att man också visar att man tar detta uppdrag på allvar.

Maria Nilsson (SD)

kommunfullmäktigeledamot Umeå

 

 


 

Synpunkter på Avfallsplan

TILL

Petter Forssell
Övergripande planering
Umeå kommun
901 84 Umeå
Diarienummer: BN-2016/01122

SD:s åsikter om Umeås framtida avfallsplan!

Konsekvensanalys saknas ifråga om taxesättning i planen. Höjda rörliga taxor leder till reducerad sopmängd, då risk föreligger att medborgare slänger sopor ute i naturen.

Målen: Minskad avfallsmängd, ökad återvinning, minskad miljöpåverkan – resurshushållning för ett cirkulärt samhälle har sannolikt, eventuellt inte förankrats hos medborgarna, skattebetalarna.
Bra att sex kommuner samverkar i Avfallsplan för Umeåregionen. Det är också bra med bred projektorganisation. Värdefullt med uppföljningsbara målvärden.

Men hur går minskad total mängd hushållsavfall, mat- och restavfall och matsvinn ihop med befolkningsmålet, Umeå 200 000 invånare 2050? Det vill Sverigedemokraterna problematisera.
Hur utvärderas målet ”Miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling”?
Att begränsa till ”enbart fossilfria drivmedel för kommunal insamling av avfall” innebär en kostnad, vilken absolut ska relateras till övrig kommunal verksamhet!

Handlingsplan med åtgärder ställs endast under vissa kommunala nämnder och Kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna anser att Avfallsplanens inriktning också ska behandlas i Kommunfullmäktige.
Enligt Nulägesbeskrivningen, är markanvändningen 70 procent skogsmark i Umeåregionen. Naturskyddsföreningen skriver exempelvis att: Världens skogar spelar en viktig roll för klimatet. Träd och gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer. Inget annat ekosystem på land utgör ett så stort kolförråd som det norra halvklotets stora skogsbälten.

Bra beskrivningar av samtliga kommuner.
Tydlig skrivning om nedlagda deponier.
Uppföljning av tidigare avfallsplaner upplevs som otydlig, Umeås utbildningar i avfallshantering examineras i grupp. Anses deltagarna fått tillräcklig kompetens?

Miljöredovisning MKB av avfallsplan för Umeåregionen; Angivet syfte att vara ett verktyg i kommunens arbete med avfallshantering.
”Bidra till en hållbar resursanvändning, där avfall förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet och avfall ses som en resurs”. ”Skapar ett brett engagemang för avfallsfrågor och inspirerar till handlingar som bidrar till avfallsplanens mål”. Låter bra, men hur?
Avfallsplanen tar också upp ökade transporter, med buller och utsläpp som bias.
Vi tycker att Umeåregionen istället ska ställa krav på upphandling av närproducerade produkter i hög, möjlig grad.

Umeåregionen ska också kräva att fossilfria fordon även används i annan kommunal verksamhet, som vård samt hemtjänst.
Säkerställd kompetenshöjning kan rekommenderas, både för anställda och för samtliga folkvalda, också i Kommunfullmäktige.
Befintlig fastigheter ska inte rivas utan, vid behov, renoveras varsamt.
Slutligen, anser vi att uppföljning av avfallsplanen är viktig!

För Sverigedemokraterna
Umeå 2020-05-22
Maria Nilsson (SD) kommunfullmäktigeledamot Umeå kommun
070 5593438

 

 


. beta


 

Vårdfientligt av socialdemokratin att inte satsa på AT-läkarna

Debattartilel i Norran 2020 02 24 (klicka här)


 

Petter Nilsson (SD) Insändare i VK 20191206

Ett återkommande bekymmer i regionen är att partier lägger ramar. Man är generellt sett rädd för att dra ned på någon slags verksamhet. I stället flyttar man ansvaret från politiken till tjänstemän genom att lägga ramar. ”Kents plan” är en åtgärd som samtliga partier är överens om. Övriga partier föreslog i sin gemensamma budget att regiondirektören Kent Ehliasson ska ta ansvar för samtliga neddragningar som behöver göras.

 

När neddragningarna sedan kom, beklagade Alliansen sig över att dessa behövde göras. Alliansen som själva föreslagit samma åtgärder som majoriteten beklagade sig över utfallet, för självfallet skulle de inte dra ned på                                                                 ”just den verksamheten”.

Sverigedemokraterna är det enda partiet som lägger en budget där tydliga neddragningar inom administration, kultur och förtroendemannaorganisation ställs i linje med att stärka vården. När övriga partier har hänvisat till neddragningar gjorts av tjänstemän, har Sverigedemokraterna tydliggjort att det inte behöver dras ned fullt så mycket på vård, utan att det i stället går att i första hand flytta medel från administration, kultur och förtroendemannaorganisation. Vi har varit tydliga med vart vi vill lyfta medlen.

Visst är det bekvämt att vara både majoritet och opposition och inte formellt föreslå några sakliga neddragningar. Men alliansen och majoriteten har endast föreslagit Kents plan. Att i ett sådant skede börja kritisera sina egna prioriteringar, och dessutom få medhåll från VK:s ledarsida, är ytterst problematiskt.

Både i ett demokratiskt perspektiv, men att inte minst att man också i samma andetag attackerar Sverigedemokraterna för att vara populister, när vi i realiteten är enda partiet som faktiskt föreslår reella neddragningar för att kunna satsa mer på vården.

Ytterst besynnerligt av VK:s ledarskribent Petter Bergner att lyfta Alliansen som någon slags hedersknyfflar. De har föreslagit exakt samma oklara åtgärder som majoriteten. Låtsas vara opposition, men vågar inte prioritera bort någon del av verksamheten.

För att summera: Nej politikerna saknar inte insyn och kontroll. Man väljer att släppa kontrollen för att populistiskt inte gå fram med neddragningar för att finansiera underskottet.

Petter Nilsson (SD)

Gruppledare Region Västerbotten

.

.

.

.

.

.

..

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Axplock från Umeå KF                                                                                                                 SD Umeå vill behålla lagen om valfrihet

”Umeå kommunfullmäktige En stor fråga var LOU/LOV i hemtjänsten i Umeå.
Vi hade ett kort tag något av en vågmästarroll tillsammans med arbetarpartiet.
”Under vår första sittning diskuterade vi detta, en stor och viktig
fråga första fullmäktige. Vi anser att valfriheten inom vården är viktig.”
Säger gruppledare Marcus Bornemisza.

Länk:  Källa: SVT 20181126 

https://www.vk.se/plus/2576457/miljopartiet-vill-ha-kvar-lov-tva-partier-far-vagmastarroller


Källa: Text och Bild -citat från VK den 2018 11 22

 Insändt till Folkbladet  i  juni 2018

Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten ska slås samman och bilda en regionkommun i januari 2019. Med det nya upplägget följer en ny förtroendemannaorganisation och ett nytt regionråd.
När arvodena för politikerna i regionrådet röstades igenom hösten 2017, motsatte sig SD den föreslagna höjningen i landstingsfullmäktige.

Arvodet utgick från ett basvärde på 783 694 kronor per år. Beroende på uppdraget varierar sedan arvodet från 10 procent till 140 procent av basvärdet. Exempelvis kommer ordförandeposten i den nya regionstyrelsen att innebära en årslön på nästan 1,1 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna föreslog då generellt lägre arvoden. Man ansåg att basvärdet var stora belopp.

De som försvarade nivåerna turades om att exemplifiera hur en förtroendevald politikers arbete skiljer sig från annan typ av anställning.

SD ansåg och anser att beslutet sänder mycket felaktiga signaler till väljarna, som politikerna ska företräda. Det är viktigt att politiker inte enbart arbetar för egen ekonomisk vinning i uppdragen.

Maria Nilsson  SD UmeåregionenTill: vkdebatt@vk.se
Ämne: INSYNSPLATSER I UMEÅ KOMMUN I KOMMUNSTYRELSE OCH KOMMUNALA NÄMNDER

Ur demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet är det en nackdel om inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har direkt insyn i kommunstyrelsens och nämndernas arbete.

Protokollen från dessa organs sammanträden redovisar besluten, men inte de framförda argumenten. I debatten i kommunfullmäktige förekommer hänvisningar till föregående diskussioner i kommunstyrelse och nämnder. Bristande insyn skapar beslutsmässigt underläge för vissa partier, och kan därför inte vara önskvärt ur vare sig ett demokratiskt eller kommunpolitiskt perspektiv.

Alla ledamöterna i kommunfullmäktige bär i slutändan lika ansvar för de beslut som fattas, oavsett vilket parti de tillhör. Att alla ges lika möjlighet till en fullständig bild av de i kommunstyrelsen och nämnderna framförda besluten, inkl. de underliggande argumenten, är nödvändiga för en optimal beslutsprocess i kommunens högsta beslutande organ.

För kommunfullmäktigearbetets del kan insynsplatser också betyda ökad effektivitet och sparad tid genom att vissa frågor och interpellationer kan undvikas, som enbart syftar till att partier vill skaffa sådan information de lika gärna kunde fått genom insynsplatser.

Insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder är inte ovanliga och inte heller kontroversiellt. Det förekommer i många kommuner. Kommunallagen beskriver i 4 kap, 23§ hur insynsplatser får införas. Exempel på riktlinjer från Svalöv kommun:

Parti som erhåller plats i kommunfullmäktige, men som inte av egen kraft eller i samarbete med annat eller andra partier, erhåller plats för ledamot eller ersättare i nedanstående styrelser, nämnder och beredningar är berättigat till insynsplats i enlighet med dessa bestämmelser.

Rätt till insynsplats gäller i kommunstyrelsen, bygg-, trafik- och räddningsnämnden, Styrelsen för BT Kemi efterbehandling, välfärdsberedningen samt tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen.

Varje parti, som avses i första punkten, har rätt att utse en ordinarie samt en personlig ersättare för denne, gällande under hela den mandattid som gäller för respektive organ. Byte kan endast ske i samband med avsägelse på samma villkor som gäller för övriga ledamöter och ersättare i organet. Ersättare har närvarorätt endast när ordinarie är förhindrad att delta. Den ordinarie och ersättaren ska omfattas av definitionen förtroendevald i 4 kap 1 § kommunallagen.

Förtroendevald som har närvarorätt enligt dessa bestämmelser har rätt att delta i överläggningarna samt att få sin mening antecknad till protokollet.

Gällande regler för ersättningar till förtroendevalda gäller utan inskränkning för förtroendevalda med närvarorätt.

Vad som gäller för ledamöter och ersättare i resp organ vad avser kallelse till sammanträde, anmälan om hinder att närvara vid sammanträde och inkallande av ersättare, jäv, sekretess m m ska i tillämpliga delar även gälla för förtroendevald med närvarorätt. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild

Vi Sverigedemokrater vill verka för att samtliga, i Umeå kommunfullmäktige representerade partier ska ha rätt till en insynsplats i kommunstyrelsen och nämnderna, i de fall partiet saknar ordinarie eller ersättarplats i dessa, för att underlätta det demokratiska arbetet och göra alternativ till nuvarande politik tydlig.

För Sverigedemokraterna i Umeå

Marcus Bornemisza, kandidat till Umeå kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna 2018

Birgitta Palm-Ejlefall, kandidat till Umeå kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna 2018

Maria Nilsson, kandidat till Umeå kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna 2018

Lars-Arne Ivert, kandidat till Umeå kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna 2018.

Lyssna här på debatten med Marcus på  Länken nedan:


 

Här är Länken till debatten från VK.

https://www.vk.se/2342455/folj-vks-stora-valdebatt

MARCUS BORNEMISZA FRÅN UMEÅREGIONEN MEDVERKAR I KVÄLLENS DEBATT

 

 


          Av Dragonskolans elever ställda frågor till oss, efter det att Ungsvenskarn medverkat på                                          demokratidagarna  i Dragonskolan i Umeå

 


 

https://www.vk.se/2318187/gronomraden-forutsattning-for-hallbar-stadsutveckling-i-umea