Umeå | SD Umeåregionen

Umeå


Axplock från Umeå KF                                                                                                                           SD Umeå vill behålla lagen om valfrihet

”Umeå kommunfullmäktige En stor fråga var LOU/LOV i hemtjänsten i Umeå.
Vi hade ett kort tag något av en vågmästarroll tillsammans med arbetarpartiet.
”Under vår första sittning diskuterade vi detta, en stor och viktig
fråga första fullmäktige. Vi anser att valfriheten inom vården är viktig.”
Säger gruppledare Marcus Bornemisza.

Länk:  Källa: SVT 20181126 

https://www.vk.se/plus/2576457/miljopartiet-vill-ha-kvar-lov-tva-partier-far-vagmastarroller


Källa: Text och Bild -citat från VK den 2018 11 22

 Insändt till Folkbladet  i  juni 2018

Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten ska slås samman och bilda en regionkommun i januari 2019. Med det nya upplägget följer en ny förtroendemannaorganisation och ett nytt regionråd.
När arvodena för politikerna i regionrådet röstades igenom hösten 2017, motsatte sig SD den föreslagna höjningen i landstingsfullmäktige.

Arvodet utgick från ett basvärde på 783 694 kronor per år. Beroende på uppdraget varierar sedan arvodet från 10 procent till 140 procent av basvärdet. Exempelvis kommer ordförandeposten i den nya regionstyrelsen att innebära en årslön på nästan 1,1 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna föreslog då generellt lägre arvoden. Man ansåg att basvärdet var stora belopp.

De som försvarade nivåerna turades om att exemplifiera hur en förtroendevald politikers arbete skiljer sig från annan typ av anställning.

SD ansåg och anser att beslutet sänder mycket felaktiga signaler till väljarna, som politikerna ska företräda. Det är viktigt att politiker inte enbart arbetar för egen ekonomisk vinning i uppdragen.

Maria Nilsson  SD UmeåregionenTill: vkdebatt@vk.se
Ämne: INSYNSPLATSER I UMEÅ KOMMUN I KOMMUNSTYRELSE OCH KOMMUNALA NÄMNDER

Ur demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet är det en nackdel om inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har direkt insyn i kommunstyrelsens och nämndernas arbete.

Protokollen från dessa organs sammanträden redovisar besluten, men inte de framförda argumenten. I debatten i kommunfullmäktige förekommer hänvisningar till föregående diskussioner i kommunstyrelse och nämnder. Bristande insyn skapar beslutsmässigt underläge för vissa partier, och kan därför inte vara önskvärt ur vare sig ett demokratiskt eller kommunpolitiskt perspektiv.

Alla ledamöterna i kommunfullmäktige bär i slutändan lika ansvar för de beslut som fattas, oavsett vilket parti de tillhör. Att alla ges lika möjlighet till en fullständig bild av de i kommunstyrelsen och nämnderna framförda besluten, inkl. de underliggande argumenten, är nödvändiga för en optimal beslutsprocess i kommunens högsta beslutande organ.

För kommunfullmäktigearbetets del kan insynsplatser också betyda ökad effektivitet och sparad tid genom att vissa frågor och interpellationer kan undvikas, som enbart syftar till att partier vill skaffa sådan information de lika gärna kunde fått genom insynsplatser.

Insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder är inte ovanliga och inte heller kontroversiellt. Det förekommer i många kommuner. Kommunallagen beskriver i 4 kap, 23§ hur insynsplatser får införas. Exempel på riktlinjer från Svalöv kommun:

Parti som erhåller plats i kommunfullmäktige, men som inte av egen kraft eller i samarbete med annat eller andra partier, erhåller plats för ledamot eller ersättare i nedanstående styrelser, nämnder och beredningar är berättigat till insynsplats i enlighet med dessa bestämmelser.

Rätt till insynsplats gäller i kommunstyrelsen, bygg-, trafik- och räddningsnämnden, Styrelsen för BT Kemi efterbehandling, välfärdsberedningen samt tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen.

Varje parti, som avses i första punkten, har rätt att utse en ordinarie samt en personlig ersättare för denne, gällande under hela den mandattid som gäller för respektive organ. Byte kan endast ske i samband med avsägelse på samma villkor som gäller för övriga ledamöter och ersättare i organet. Ersättare har närvarorätt endast när ordinarie är förhindrad att delta. Den ordinarie och ersättaren ska omfattas av definitionen förtroendevald i 4 kap 1 § kommunallagen.

Förtroendevald som har närvarorätt enligt dessa bestämmelser har rätt att delta i överläggningarna samt att få sin mening antecknad till protokollet.

Gällande regler för ersättningar till förtroendevalda gäller utan inskränkning för förtroendevalda med närvarorätt.

Vad som gäller för ledamöter och ersättare i resp organ vad avser kallelse till sammanträde, anmälan om hinder att närvara vid sammanträde och inkallande av ersättare, jäv, sekretess m m ska i tillämpliga delar även gälla för förtroendevald med närvarorätt. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild

Vi Sverigedemokrater vill verka för att samtliga, i Umeå kommunfullmäktige representerade partier ska ha rätt till en insynsplats i kommunstyrelsen och nämnderna, i de fall partiet saknar ordinarie eller ersättarplats i dessa, för att underlätta det demokratiska arbetet och göra alternativ till nuvarande politik tydlig.

För Sverigedemokraterna i Umeå

Marcus Bornemisza, kandidat till Umeå kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna 2018

Birgitta Palm-Ejlefall, kandidat till Umeå kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna 2018

Maria Nilsson, kandidat till Umeå kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna 2018

Lars-Arne Ivert, kandidat till Umeå kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna 2018.

Lyssna här på debatten med Marcus på  Länken nedan:


 

Här är Länken till debatten från VK.

https://www.vk.se/2342455/folj-vks-stora-valdebatt

MARCUS BORNEMISZA FRÅN UMEÅREGIONEN MEDVERKAR I KVÄLLENS DEBATT

 

 


          Av Dragonskolans elever ställda frågor till oss, efter det att Ungsvenskarn medverkat på                                          demokratidagarna  i Dragonskolan i Umeå

 


 

https://www.vk.se/2318187/gronomraden-forutsattning-for-hallbar-stadsutveckling-i-umea